Våra utbildningar

de tre områden ingå eftersom de har samband med positiva effekter på utfallet.

  • Empati och empatisk kommunikation (Norcross, 2002; Miller & Baca, 1983; Valle, 1981)
  • Minskande av konfrontativa beteenden som är icke förenliga med MI (Apodaca & Longabaugh, 2009; Gaume et al, 2009)
  • Att arbeta med förändringsprat.(Amrhein et al, 2003; Moyers et al, 2007) Inlärningsprocessen består av utbildning, handledning och återkoppling/feedback (Miller et al, 2004).

Möjlighet finns att kombinera olika upplägg och alternativ enligt kundens behov och önskemål.

Grundutbildning

Utbildning i MI omfattande tre till sex dagar. 

Syfte:
Kunskap om förhållningssätt, grundläggande principer och tekniker i MI och hur dessa kan vara hjälpsamma i deltagarnas praktiska verksamhet.


Innehåll:
Hur man skapar det goda samtalet med hjälp av MI som förhållningssätt (MI-andan) och aktivt lyssnande med hjälp av bekräftelse, frågetekniker, reflektioner och sammanfattningar, BÖRS.
Kunskap om de fyra processerna som MI3 bygger på.
Teori och övningar för kompetensbyggande av MI-färdigheter.


Upplägg:
Under utbildningen varvas praktiska och teoretiska moment med både upplevelse- och metodövningar för mer effektiv inlärning. Fokus ligger på senaste forskningen och vi använder oss av bl. a.  filmer/ljudfiler och  powerpoint.
Ett genomgående tema är hur metoden kan implementeras och integreras i deltagarnas praktiska verksamhet.
I utbildningen ingår en obligatorisk hemuppgiftmellan dag 2 och 3. Deltagaren skall spela in ett samtal, göra en utskrift av ca 10 min av samtalet. Under dag 3 får deltagaren återkoppling på detta samtal.

Metodfokuserad handledning

Syfte:
Befästa och kvalitetssäkra användandet av MI med fokus på deltagarnas dagliga verksamhet. Forskning visar att tillämpning av MI oftast kräver mer än några utbildningsdagar (Miller et al, 2004) 


Innehåll:
Handledningen utformas i samspel med deltagarnas behov och önskemål.
Fördjupad kunskap i man skapar det goda samtalet med hjälp av MI som förhållningssätt (MI-andan) och aktivt lyssnande, BÖRS.
Ärendehandledning med fokus på samtal med klienter. 


Upplägg:
Handledningen bygger på aktuella klientexempel från deltagarnas arbete 
Praktiska metodfokuserade övningar som görs i större och mindre gruppkonstellationer, fördjupning och teori. 

Fördjupning

Fördjupning i MI

Syfte:
En eller tvådagars fördjupning i Motiverande samtal MI som är inriktad på att ge deltagarna en fördjupad och mer ingående kunskap i grundläggande tekniker och färdigheter i MI.       


Innehåll:  
Teori och övningar för kompetensbyggande av MI färdigheter. hur man vidareutvecklar det goda samtalet med hjälp av MI som förhållningssätt (MI-andan) och aktivt lyssnande, BÖRS.
Fördjupad kunskap om de fyra processerna som MI3 bygger på.


Upplägg:
Under utbildningen varvas praktiska och teoretiska moment med både upplevelse- och metodövningar.

MI Coach utbildning

Syfte: 
Implementera MI i den dagliga verksamheten samt upprätthålla och integrera metoden hos personalen.


Innehåll:
Utveckla förståelse och kunskap om principer, MI-anda och praktiskt användande av MI
Identifiera andra utmaningar i den generella processen.
Träna färdigheter som är viktiga för återkoppling och stöd till kollegorna.


Upplägg:
Utbildningen skräddarsys utifrån deltagarnas behov och hur långt implementeringsprocessen har kommit.
Under utbildningen varvas praktiska och teoretiska moment med fokus på grupprocesser, kompetenshöjande övningar och genomgång av handledningsmaterial i syfte att utveckla MI-färdigheter. 
 

MI introduktion/föreläsning

Syfte:
Ge en förståelse och inblick i praktisk tillämpning av MI.


Innehåll:
Inblick i och upplevelse av hur man skapar det goda samtalet med hjälp av MI som förhållningssätt, MI-andan, och aktivt lyssnande, BÖRS


Upplägg:
Praktiska och teoretiska moment med både metod- och upplevelseövningar.

Individuell MI återkoppling

Syfte:
Genom konkret återkoppling på inspelade samtal utveckla sina MI-färdigheter. 
Feedback på inspelade samtal har visat sig vara av stor betydelse för inlärningsprocessen (Miller et al, 2004; Moyers et al, 2005).


Innehåll:
Genom kodning identifiera i vilken grad deltagaren använder sig av MI och hur man kan utvecklas i sin tillämpning av MI
​Kodning kan även tillämpas för att mäta klientuttalanden som förstärker eller försvårar förändring.


Upplägg:
Skriftlig återkoppling på samtal med fokus på samtalsledaren ges med MITI 3,1 (Moyers et al 2010) samt på klientuttalanden med CLAMI (W.R. Miller et al 2011)
Muntlig återkoppling per telefon på ljudfil eller transkrift.